ثبت شرکت


شرکت به معنای اجتماع اشخاصی حداقل دو نفر به منظور تشکیل مجموعه ای است که فعالیت های اقتصادی انجام می دهند که سود آن فعالیت اقتصادی پس از کم کردن هزینه های انجام گرفته بین اعضای شرکت (طبق سهم تعیین شده در اسناد ثبتی شرکت) تقسیم می شود. در واقع شرکت یک اجتماع تخصصی است که هدف آن رفع قسمتی از نیاز جامعه با استفاده از تخصص، دانش و تجربه افراد می باشد. ثبت شرکت فرایندی است که طی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را بین خود امضاء می کنند که این قرارداد دربرگیرنده ی قواعدی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالث (خارج از شرکت) است.شرایط ثبت شرکت 

کلیه افراد می توانند اقدام به ثبت شرکت نمایند اما با توجه به نوع شرکت، میزان شرکاء و اعضای هیئت مدیره متفاوت می باشد. در تشکیل ثبت شرکت شامل 2 شرایط عمومی و اختصاصی می باشد. شرایط عمومی عبارت است از: ( قصد و رضا و اهلیت، معین بودن موضوع، قانونی بودن جهت وهدف) شرایط اختصاصی شرایط عبارت است از: (وجود شرکاء، همکاری شرکاء، سرمایه گذاری، اشتغال به معاملات تجاری، تقسیم سود و زیان)

ویژگی های نام شرکت

  1. دارای اسامی خاص باشد.
  2. تکراری و لاتین نباشد.
  3. دارای حداقل 3 اسم خاص باشد.
  4. اسامی شهرها، کشورها، اقلیمها و... استفاده نشود.
  5. از اسامی شعرا، کاشفان، دانشمندان عصر استفاده نشود.
  6. مطابق با شئونات انقلاب اسلامی باشد.

چند نوع شرکت داریم

چند نوع شرکت داریم

در قانون تجارت از شرکت تجارتی به طور عام و کلی تعریفی به عمل نیامده است، ولی در ماده 20 قانون مذبور فقط به اقسام آنها اکتفا گردیده، لیکن در سایر مواد مربوط به هر یک، تعریف و دیگر مشخصات و خصوصیات آنها مورد توجه قرار گرفته است، که مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با کمی تحقیق درباره شرکتهای تجاری می توان دریافت که شرکتهای تجاری هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ موضوع می توان دسته بندی کرد. شرکت هایی که موضوع آنها تجاری است، شرکتهایی هستند که به امور تجارت می پردازند. در نوع دیگری از طبقه بندی شرکتهای تجاری می توان به طبقه بندی شرکتها بر اساس مسئولیت شرکاء پرداخت. به این منظور که بعضی از شرکتها مسئولیت شرکاء نامحدود و محدود می باشد. و بعضی از شرکتها مسئولیت شرکاء بنا بر سهم و آورده آنها می باشد. در نوع دیگری از طبقه بندی شرکتها براساس شرکتهای اشخاص و شرکتهای سرمایه ای، تقسیم بندی کرد. شرکتهای اشخاص، شرکتهایی هستند که در آنها شخصیت شریک از لحاظ روابط میان شرکاء دارای اهمیت است. در نوع دیگری از طبقه بندی شرکتهای تجاری بر اساس صاحبان سرمایه که در اینجا شرکتهای تجاری به دو نوع خصوصی و دولتی تقسیم بندی می شوند. در سراسر دنیا شرکتهایی وجود دارند که بر پایه منافع عمومی تاسیس می شوند، در این حالت گاهی دولت در فعالیت ها دخالت کرده و سرمایه ای به میان می آورد. در نوع دیگری از طبقه بندی شرکت های تجاری براساس تابعیت شرکتها می توان اشاره کرد. به این معناست که به شرکتهایی که محل تاسیس و مرکز اصلی آنها در ایران باشد، شرکتهای ایرانی و داخلی می گویند. لازم به ذکر است هرگاه شرکت در خارج از ایران تاسیس شود، ولی مرکز اصلی آن در ایران باشد، باز هم به آن شرکت ایرانی گویند. بر این اساس مطابق ماده ی 20 قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران، شرکت های تجاری به هفت قسم است.

1.شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست و کل سرمایه شرکت توسط موسسین تامین میگردد. حداقل اعضاء درشرکت سهامی خاص 3 نفر می باشد و همان 3 نفر سهام دار شرکت می باشند. دراین نوع ثبت شرکت با حضور اکثریت اعضای هیئت مدیره و جلسه هیئت مدیره تشکیل می شود، در این نوع ثبت شرکت تغییر در اساسنامه شرکت با تشکیل فوق العاده مجمع عمومی می باشد که وظیفه آن تصمیم گیری نسبت به کلیه امور شرکت به جز آنکه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده است. 

2.شرکت تضامنی

شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. و موضوع عملیات در این نوع شرکتها صرفا تجاری است. و حداقل اعضاء برای تشکیل این نوع شرکت طبق ماده 116 ق.ت دو نفر می باشد و تقسیم سود و زیان بین شرکاء در ثبت شرکت تضامنی طبق ماده 119 ق.ت نسبت به سهم الشرکه می باشد.

3.شرکت سهامی عام

شرکتی بازرگانی است که سرمایه اش توسط سهامداران تقسیم و تامین می شود. و نحوه ثبت شرکت در سهامی عام حداقل 5 نفر سهامدار و حداقل با سرمایه 5/000/000 ریال بعد از امضاء مجمع موسس و تنظیم اساس نامه حساب باز می شود، که 35% از20% بلوکه می شود، پس از آن نسبت به ارائه برگه پذیره نویسی که یک نسخه در کثیر الانتشار چاپ گردیده و به بانک ارائه می گردد. و در موعد مشخص شده جهت پذیره نویسی، سهام خریداری شده 80 درصد به سهامداران عودت می گردد. مدت زمان مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام حداقل دو ماه یا یک ماه پذیره نویسی و یک ماه برای انجام امور ثبتی جهت اداره ثبت شرکتها می باشد. در شرکت سهامی عام بیش از حد نصف سهامی که حق رای دارند می توانند شرکت کنند. ثبت شرکت سهامی عام کاملترین شرکت سهامی است. که برای انجام طرحها و پروژه های کلان که نیازمند سرمایه فراوان و مشارکت گسترده ی جمعی می باشد بهترین گزینه است.

4.شرکت تعاونی

شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوطه به تولید و توزیع در جهت اهداف در قانون می باشد. دربخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون تشکیل می شود. شرکتهای تعاونی از لحاظ عضویت به دو نوع تقسیم می شوند : شرکت تعاونی عام: شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد می باشد. و موسسین یا شرکت برای تامین قسمتی از سرمایه اولیه و یا افزایش سرمایه شرکت، سهام آن را به عموم عرضه می نمایند. شرکت تعاونی خاص: شرکتی است که عضویت در آن منحصرا برای گروهی از قبیل : کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان، ایثارگران، زنان و مشاغل خاص می باشد. در شرکت تعاونی لازم نیست اعضای آن لزوما در سرمایه سهم یکسانی داشته باشند، بلکه این سرمایه و سود می تواند متفاوت باشد. و همه اعضای آن بدون در نظر گرفتن چه میزان سهامی که در شرکت دارند، فقط دارای یک رای می باشند. تصمیم گیری در کلیه امور شرکت تعاونی به عهده خود اعضاء می باشد و به سرمایه هریک از اعضاء در شرکت تعاونی مرتبط نمی باشد. حداقل 7 نفر اعضاء و حداقل 1/000/000/000 ریال سرمایه  و اخذ مجوزهای مربوطه برای نحوه ثبت شرکت تعاونی نیز ضروری می باشد. شرکتهای تعاونی زیر نظر اداره تعاون و بانک مرکزی فعالیت می کنند.

5. شرکت نسبی

شرکتی است برای امور تجاری تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود. و مسئولیت هر یک از شرکاء نسبت به سرمایه ایست که در شرکت گذاشته می شود. در اسم شرکت نسبی عبارت (شرکت نسبی) و لااقل اسم یکی از شرکاء باید ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسم  تمام شرکاء نباشد. بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل (و شرکاء)، (و برادران) ضروری است. ارکان اصلی شرکت عبارت است از :

  1. مدیر شرکت
  2. تمام شرکا

قوانین مرتبط با مدیریت شرکت نسبی دقیقا مانند شرکت تضامنی می باشد. بنابراین در ثبت شرکت نسبی حداقل یک مدیر به انتخاب شرکاء از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب می شود. و مسئولیت حقوقی مدیر در مقابل شرکت همچون مسئولیت وکیل در برابر موکل است.

6. شرکت مختلط غیر سهامی

برای انجام امور تجاری تحت اسم مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن، یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. تشکیل این قبیل شرکتها با  تنظیم شرکتنامه است و نکات لازم و قرارها در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت قید می شود. شرط تشکیل شرکت تاییدیه تمام سرمایه نیست، زیرا شرکاء با مسئولیت محدود ممکن است مقداری از سرمایه نقدی را تایید و بقیه را تعهد نماید ولی شرکاءی ضامن باید تمام سرمایه خود را بپردازند.

7.شرکت با مسئولیت محدود

شرکتی که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و سرمایه به سهم الشرکه تقسیم می شود و هر یک از شرکاء تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند. و افرادی که نیاز به بنگاه اقتصادی خانوادگی دارند، از این نوع ثبت شرکت استفاده می کنند.