شهرک های صنعتی استان اردبیل


استان اردبیل یکی از استانهای ایران به مرکزیت شهر اردبیل می باشدکه در منطقه آذربایجان واقع شده است. مساحت این استان ۱۷۹۵۳ کیلومتر مربع می باشد