خدمات ما


ثبت شرکت

شرکت یک بنگاه تجاری است که یک شخص حقیقی و حقوقی یا ترکیبی از هر دو آنهاست که افراد می توانند توانایی های خود را اعم از سرمایه و تخصص و ارتباطات  در کنارهم قرار دهند.

کداقتصادی

کد اقتصادی یک کد 12 رقمی است که توسط آن شرکت می تواند امور مالیاتی خود را انجام دهد، و پرونده تشکیل دهند و فاکتور رسمی ارائه دهد تا بتواند ارزش افزوده بگیرند.


ثبت برند

برند علامتی است که به محصول یا خدمت خاصی اشاره می کند. و دارای ارزش اجتماعی و اعتبار بالایی است. برند تجاری، ماهیت اجتماعی داشته و برندهایی که معتبر هستند، دارای حس مالکیت اختصاصی می باشند. مجموعه ای  از خصوصیات و ویژگی ها در کنار هم هویت برند را  می سازند.

ثبت اختراع

اختراع، نتیجه فکر یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده ای خاص را ارائه می کند. و مشکلی را در یک حرفه، فن و فن آوری، صنعت و مانند آنها حل  می نمایند.

کارت بازرگانی

مجوزی است که با دریافت آن افراد حقوقی  و حقیقی می توانند. فعالیت صادرات داخلی  و خارجی انجام دهند. کارت بازرگانی برای صادرات و واردات، ثبت نام و علائم تجاری، اخذ ویزا می توان استفاده کرد.