سوالات امور مالیات


تبصره 4 ماده ۱۸۶ ق.م.م هم در مورد چیست؟

سازمان امور مالیات کشور موظف است لیستی از اشخاص حقوقی را که به مدت پنج سال بعنوان "غیرفعال" در نظر گرفته شده را، در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان فوق موظف است از تاریخ تهیه لیست مذكور، ثبت هرگونه تغییر در این اشخاص حقوقی را نسبت به اخذ گواهی تسویه حساب مالیاتی از سازمان  امور مالیاتی کشور محدود كند.

ماده ۸۶ ق.م.م در مورد چیست؟

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت با تشخیص آن مكلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر کنند و تا پایان ماه بعد ضمن تسليم فهرستی شامل نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات صورت دهند.
تبصره: پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارمندان خود که مشمول پرداخت حقوق بازنشستگی یا بیمه نمی شوند، تحت این عناوین مانند هزینه های مشاوره ، هزینه حضور در جلسات، هزینه های تدریس یا هزینه های تحصیل و تحقیق، با نرخ 10٪ بدون در نظر گرفتن معافیت مندرج در ماده (84) این قانون مالیات قرار می گیرند.

موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م چیست؟

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل پس از اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، و مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

موضوع ماده ۴۸ ق.م.م چیست؟

 سهام و سهام مشاركت كليه شركت هاي ايراني مذكور در قانون تجارت، به جز شركت هاي شركت تعاوني، با توجه به ميزان ارزش اسمی یا سهم الشرکه به قرار نیم در هزار مشمول تمبر مي شوند.
تبصره: استفاده  حق تمبر سهم و سهم الشرکه شرکتها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و درمورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها، از طریق ابطال تمبر پرداخت شود. افزایش سرمایه درمورد شرکتهایی که قبلا سرمایه خود را کاهش داده اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است. مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

موضوع ماده 95 ق. م .م چیست؟

عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی مشمول جریمه ای برابر با 40٪ مالیات قابل اجرا خواهد بود آنها (باید تا پایان تیرماه سال بعد چنین اظهارنامه مالیاتی را ارائه دهند.)

موضوع ماده 198 ق.م.م چیست؟

در شرکتهای منحل شده مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکتها مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی به طور جمعی یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی وهمچنین مالیات هایی که اشخاص به موجب این قانون و قانون مالیات برارزش افزوده مکلف به کاهش یا وصول آن می باشد اقدام کنند. و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت. اما چنین مسئولیتی مانع از ضمانت نکردن مطالبات خود دربرابر شخص حقوقی می شود.

موضوع ماده 199 ق.م.م چیست؟

هر شخص حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات این قانون موظف است از مالیات سایر مودیان مالیات خودداری کرده و به آنها پرداخت کند. اما در صورت تخلف از انجام وظایف مقرر عمل ننماید، جریمه ای برابر با 10٪ مالیات معوق خواهد داشت. و مبلغ 2/5% مالیات به ازای هر ماه نسب به مدت تاخیراز زمان سررسید پرداخت خواهد  شد.

موضوع ماده 97 ق.م.م چیست؟

درصورتی که مالیات دهندگان از ارائه دفاتر بدون بهانه موجه خودداری کنند، درآمد مشمول مالیات از طریق ارزیابی به طور رسمی با حکم هیئت مدیره ارزیابی می شود.

موضوع ماده ۵۳ ق. م .م چیست؟

درآمد مشمول مالیات در املاک و مستغلات اجاره ای شامل کل اجاره، چه به صورت نقدی یا در غیر این صورت، کمتر از کسر 25 درصد برای تأمین هزینه ها، استهلاک ها و تعهدات مالک نسبت به املاک اجاره ای تشکیل می شود.