سوالات ثبت شرکت تعاونی


شرکت تعاونی چیست ؟

شرکتی است که برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت  راستای اهداف اعلام شده قانون، در بخش تعاونی به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری  و تشریک مساعی آن ها با رعایت قانون تشکیل شده است.

چند نوع شرکت تعاونی وجود دارد؟

تعاونی تولید، مصرف، اعتبار، سهامی عام، مسکن، چند منظوره

شرکت های تعاونی زیر نظر چه سازمانی هستند؟

اداره تعاون و سهامی های اعتبار و بانک مرکزی

نحوه ثبت شرکت تعاونی به چه صورت است؟

با حداقل ۷ نفر اعضاء و حداقل ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال سرمایه و اخذ مجوزهای مربوطه

تعاونی تولید چیست؟

تعاونی های تولید شامل تعاونی هایی است که در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات، صنعت، معدن و عمران شهری و روستایی و عشایری و نظایرآنها  فعالیت می کنند.

تعاونی توزیع چیست؟

تعاونی های توزیع عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو را در چارچوب مصالح عمومی و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می کنند.

در شرکت تعاونی سرمایه به چه صورت تقسیم می شود؟

به صورت مساوی

حداقل و حداکثر تعداد اعضاء در تعاونی ها محدود به چیست؟

در ماده ۶ قانون بخش تعاونی، حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون می رسد. ولی صورت تعداد اعضاء نباید کمتر از ۷ نفر باشد.

حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت تعاونی عام و خاص به چه میزان است؟

به موجب دستورالعمل تشکیل تعاونی ها حداقل سرمایه برای تشکیل تعاونی های عام و خاص به ترتیب یکصد میلیون ریال  و ده میلیون ریال تعیین می گردد.

وظایف تاسیس تعاونی به عهده چه کسی است؟

هیئت موسس

نحوه تشکیل و ثبت شرکت های تعاونی به چه صورت است؟

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی با رعایت این قانون پس از تهیه، طرح و تصویب آن به کیفیتی که در آیین نامه اجرایی مشخص خواهد شد باید مدارک زیر برای تشکیل و ثبت ارائه دهند.

  •  تشكيل صورتجلسه مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضاء و هیات مدیره منتخب و بازرس
  • اساسنامه مصوب مجمع عمومی
  • درخواست کتبی ثبت
  • طرح پیشنهادی و ارائه مجوز از وزارت تعاون و رسید پرداخت مقدار تاییدیه سرمایه
  • مدارک دعوت

در شرکت تعاونی خروج اعضاء و اخراج تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟

خروج عضو از شرکت تعاونی ممکن است در اثر استعفا و فوت عضو یا اخراج او از عضویت پیش آید. لذا باید گفت خروج از شرکت تعاونی ممکن است اختیاری یا غیر اختیاری  و قهری باشد. برای خروج اختیاری عضو از شرکت یعنی استعفای وی از عضویت قانون به این معناست که (خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد این امر نتیجه منطق اصل آزادی عضویت در شرکت های تعاونی است.) و ورود برای عضویت آزاد است و باقی ماندن در آن نیز باید جنبه اجبار داشته باشد. قانون برای خروج از عضویت دو شرط زیر را لازم می داند:

  • اعضای متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفاء باید مراتب را کتبا به اطلاع تعاونی برسانند.
  • در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران آن است.

در شرکت تعاونی اخراج تحت چه شرایطی امکان پذیر است؟

اخراج عضو یکی دیگر از موارد خروج غیر اختیاری از شرکت تعاونی است که در مواردی معین و در نتیجه شرایطی خاص صورت می گیرد.

  ماده 13 قانون بخش تعاونی در این خصوص چنین مقرر می کند، در موارد  زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:

  • عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم
  • ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران کند یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار تعاونی لطمه وارد کند. یا با تعاونی رقابتی ناسالم داشته باشد.
  • رعایت نکردن قوانین عضویت در شرکت تعاونی

آیا در شرکت تعاونی نقل و انتقال سهام به غیر از عضو مجاز است؟

مجاز نیست، این امر از مفهوم مخالف مفاد ۴ ماده ۳۷ قانون بخش تعاونی، که فقط انتقال سهام اعضاء به یکدیگر را اجازه می دهد، حاصل می شود.

در شرکت تعاونی هرگونه تغییر صلاحیت توسط چه مجمعی می باشد؟

هرگونه تغییر در موارد اساسنامه، تصمیم گیری نسبت به عزل با قبول استعفا هیئت مدیره و انحلال یا ادغام تعاونی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.

حد نصاب در شرکت تعاونی مجمع فوق العاده در نوبت اول چند نفر است؟

در دعوت نوبت اول، رسميت جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دو سوم کل اعضاء یا وکلاء و نمایندگان تام الاختیار آنان به دست می آید. هر عضو شرکت تعاونی بدون در نظر گرفتن میزان سهام، فقط دارای یک رای است.

حد نصاب در شرکت تعاونی مجمع فوق العاده در نوبت دوم چند نفراست؟

اگر در دعوت اول به علت حاصل نشدن حد نصاب لازم، جلسه مجمع تشکیل شود یک بار دیگر برای برگزاری آن از اعضاء دعوت می شود آگهی دعوت دوم باید با همان دستور جلسه حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ تشکیل نشدن جلسه دعوت اول منتشر شود رسمیت جلسه در این دعوت زمانی حاصل می شود که حداقل نصف یک اعضاء یا وکلاء و نمایندگان تام الاختیار آنها در آن حاضر باشد.

حد نصاب در شرکت تعاونی مجمع فوق العاده در نوبت سوم چند نفر است؟

چنانچه در دعوت دوم نیر جلسه مجمع عمومی فوق العاده به علت رسمیت نیافتن تشکیل نشود برای بار سوم با انتشار آگهی به شرح و ترتیب نوبت دوم از اعضاء دعوت می شود جلسه مجمع عمومی فوق العاده در نوبت سوم با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمی خواهد بود.

در شرکت تعاونی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با چه درصدی اتخاذ می گردد؟

نصف به علاوه یک آرای حاضر در جلسه اتخاذ می شود.

وظیفه مجمع عمومی عادی در شرکت تعاونی چیست؟

در کلیه امور مربوط به شرکت جز آنکه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تصمیم گیری نماید.

مجمع عمومی عادی در نوبت اول با حضور چند درصد اعضاء تشکیل می گردد؟

در دعوت نوبت اول جلسه مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء رسميت پيدا می کند.

مجمع عمومی عادی در نوبت دوم با حضور چند درصد اعضاء انجام می گردد؟

هر گاه در دعوت اول به علت عدم حد نصاب لازم، مجمع تشکیل نشود. یک بار دیگر برای تشکیل مجمع دعوت به عمل می آید. جلسه مجمع عمومی عادی که در نوبت دوم تشکیل می شود، با حضور عده ای حاضر رسمیت پیدا می کند. کمتر بودن حد نصاب لازم برای رسمیت یافتن جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی از جلسه نوبت اول به این معنی است که جلسه راحت تر قابل قبول برگزار شود.

در مجمع عادی تصمیمات با چه درصدی اتخاذ می گردد؟

در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف یک آرای حاضر در جلسه متغیر خواهد بود.

درصد انتخاب مدیران و بازرسان به چه صورت است؟

به صورت اکثریت نسبی می باشد.

در شرکت تعاونی مراجع دعوت مجامع عمومی هیئت مدیره به چه صورت است؟

توسط هيئت مديره و وزارت تعاون

شرايط تشكيل هيئت مديره چگونه است؟

جلسات هیئت مدیره به دعوت رئیس یا نایب رئیس تشکیل می شود. جلسه هیئت مدیره با حضور اكثريت مطلق، یعنی حضور بیش از نصف اعضای اصلی رسمیت پیدا می کند.

مدت زمان تصدی اعضای هیئت مدیره چند سال است؟

اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال با رای مخفی و کتبی (با ورقه) و با اکثریت نسبی انتخاب می شوند.