سوالات ثبت شرکت سهامی عام


شرکت سهامی عام چیست؟

شرکتی بازرگانی است که سرمایه اش به سهام تقسیم می شود که توسط سهامداران تامین می شود

نحوه ثبت شرکت سهامی عام چگونه است؟

حداقل ۵ نفر سهامدار برای ثبت شرکت لازم است و حداقل سرمایه ۵ میلیون ریال  و ۲۰ نفر بازرس و انتخاب ۲ نوع روزنامه كثيرالانتشار و مرحله پذیره نویسی در بانک که ۳۵٪ از ۲۰%  سرمایه که توسط موسسین تامین می شود باید بلوکه شود.

مراحل ثبت شرکت سهامی عام کدامند؟

در ابتدا ۵ نفر سهامدار و با سرمایه 5/000/000 ریال، ضروری می باشد. بعد از امضاء مجمع موسس و تنظیم اساسنامه حساب باز می شود، که ۳۵٪ از ۲۰٪ بلوکه می شود پس از آن نسبت به ارائه برگه پذیره نویسی که یک نسخه در کثیرالانتشار چاپ گردیده و به بانک ارائه می گردد. در صورتی که  در موعد مشخص شده، جهت پذیره نویسی 80 درصد سهام خریداری شده  به سهامداران عودت می گردد.

مدت زمان مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی عام چقدراست؟

حداقل دو ماه می باشد ، که یک بابت  ماه پذیره نویسی و یک ماه  بابت انجام امور ثبتی جهت اداره ثبت شرکت ها مهلت داده شده است.

چه سمت هایی در شرکت سهامی عام وجود دارد؟

 • اعضای اصلی هیئت مدیره
 • بازرسین شرکت
 • نائب رئیس هیئت مدیره
 • عضو اصلی هیئت مدیره
 • عضو علی البدل هیئت مدیره
 • مدیر عامل
 • اعضای علی البدل هیئت مدیره
 • رئیس هیئت مدیره

در شرکت سهامی عام حد نصاب چنداست؟

بیش از نصف سهامی که حق رای دارند

تعداد افراد برای تشکیل شرکت سهامی عام چند نفر است؟

7نفر (5 نفر هیئت مدیره، و 2 نفر بازرس)

در شرکت سهامی عام چه افرادی می توانند خارج از سهامداران باشند؟

مدیر عامل و بازرسین

آیا در شرکت سهامی عام نقل و انتقال سهام مجازاست؟

بله

آیا در شرکت سهامی عام می توان اوراق قرضه منتشر کرد؟

بله

ارکان شرکت سهامی عام را چیست؟

مجمع عمومی (موسسه،  فوق العاده، عادی) به هيئت مديره از میان شرکاء

در شرکت سهامی عام حق رای به چه صورت است؟

هر یک از سهامداران به نسبت سهامشان

ارزیابی آورده های غیر نقدی به عهده چه افرادی است؟

کارشناسی رسمی دادگستری

آیا محدود کردن حدود اختیارات مدیران دراساسنامه نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد است؟

خیر

آیا مدیران از رقابت با شرکت ممنوع اند؟

بله

در شرکت سهامی عام فوت یکی از شرکاء چه تاثیری در جلسات شرکت دارد؟

فاقد تاثیر می باشد.

در شرکت سهامی عام سرمایه به چه صورت تقسیم می شود؟

به صورت تعداد سهام با ارزش اسمی یکسان

حداقل سرمایه به چه میزان است؟

5/000/000 ریال

موسسین در شرکت سهامی عام باید  چه میزان  سرمایه را بپردازند؟

35% از 20% تامین شده

پذیره نویسی به چه صورت است؟

 • نام شرکت
 • هویت کامل و اقامتگاه موسسین
 • موضوع شرکت
 • مبلغ سرمایه و تفکیک آن
 • تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی
 • میزان تعهد هریک از موسسین
 • مرکزاصلی شرکت
 • مرکز اصلی شرکت
 • مدت شرکت

مندرجات الزامی ورقه تعهد سهم شرکت عام کدامند؟

نام شرکت و شماره ثبت مبلغ سرمایه پرداخت شده،  نوع سهم مبلغ اسمی پرداختی آن، و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

سهم چیست؟

قسمتی از سرمایه که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن شرکت سهامی می باشد.

شرایط صدور اوراق قرضه به چه صورت است؟

 • کلیه سرمایه ثبت شده و تایید شده باشد.
 • دو سال از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشد.
 • ترازنامه به تصویب مجمع عمومی عادی رسیده باشد.

ترتیب صدور اوراق قرضه به چه صورت است ؟

تصمیم راجع به فروش و شرایط صدور انتشار و طرح اعلام انتشار را به اداره ثبت شرکت ها اعلام می کنند و آگهی در روزنامه رسمی توسط ثبت شرکت ها اعلام می شود.

جهت ثبت شرکت سهامی عام چه مدارکی مورد نیاز است؟

اساسنامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسس و اعلامیه قبولی سمت مدیران و بازرس

مهلت ثبت و ضمانت اجرائی ثبت شرکت سهامی عام چقدر است؟

شش ماه از تاريخ تسليم اظهارنامه

آیا می توان در شرکت سهامی عام از (وجوه واریز شده) برای شرکتی که درشرف تأسیس است استفاده  نمود؟

خیر ممکن نیست، مگر پس از به ثبت رسیدن و یا صدور گواهینامه عدم ثبت شرکت

ممنوعیت صدور گواهینامه موقت و ورقه سهم قبل از ثبت با چه کسی است؟

امضاءکنندگان

گواهینامه موقت اوراق سهم چیست؟

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشود در حكم سهم است.

آیا این امکان وجود دارد که گواهینامه موقت در ورقه سهم را قبل از ثبت شرکت صادر نمود؟

خیر

حداکثر مبلغ اسمی سهم در شرکت سهامی عام به چه میزان است؟

10000 ریالی

شرایط صدور هم با گواهینامه موقت بی نام چیست؟

تمامی مبلغ اسمی هر سهم پرداخت شده باشد.

آیا می توان قطعات سهام را تقسیم نمود؟

در صورت تجزیه باید مساوی باشد.

زمانی که مبلغ سهام پرداخت نشود چه اقداماتی باید انجام داد؟

مجمع عمومی فوق العاده باید سرمایه را تا میزان مبلغ پرداخت شده کاهش دهد.

تبدیل سهام در چه صورتی امکان پذیر است؟

به موجب مقررات اساسنامه یا به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده

تشریفات آگهی تبدیل سهام بی نام به با نام چگونه است؟

سه نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله 5 روز، از چاپ اولین آگهی شش ماه باید گذشته باشد.

امکان صدور اوراق قرضه مربوط به چه شرکتی است ؟

فقط شرکت سهامی عام

آیا پذیره نویسی و اوراق قرضه اموری تجاری است؟

خیر

انتقال سهام با نام چگونه می شود؟

در دفتر سهام ثبت و امضاء گردد.