سوالات شعبه خارجی


شعبه خارجی چیست؟

شعبه ای که توسط یک شرکت خارجی به شخص ایرانی یا شخص حقوقی اعطا می شود.

چه کسی می تواند مدیر شعبه خارجی شود؟

هر فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی می تواند مدیر شعبه خارجی شود.

جهت ثبت شعبه خارجی چه مدارکی مورد نیاز است؟

ارائه مدارک ثبتی شرکت خارجی ، بیلان مالی مثبت، ارائه نامه جهت معرفی مدیر شعبه به فرد حقیقی یا حقوقی ایرانی، تمام مدارک به تایید سفارت ایران و ترجمه رسمی برسد.

لزوم ثبت شعبه خارجی در ایران چیست؟

ارائه خدمات بهتر به ایرانیان و قرارگرفتن در اقتصاد جهانی

نحوه ثبت شعبه ایرانی در خارج به چه صورت است ؟

کلیه مدارک ثبتی شعبه ایرانی و تراز مالی سال گذشته و متن نامه حدود و اختیارات مدیر شعبه به تایید سفارت آن کشور در ایران می رسد.

چرا باید شعبه ایرانی در خارج را ثبت کرد؟

ارائه خدمات بهتر در خارج از کشور و ارز آوری برای کشور

مرجع ثبت شعبه خارجی به جایی است؟

اداره ثبت شرکت ها

آیا می توان مدیر شعبه را در شعبه خارجی عوض کرد؟

بله می توان مدیر را عوض کرد.

چگونه می توان مدیر شعبه را در شعبه خارجی تعویض کرد؟

از طریق نماینده عمده شعبه خارجی درخواست داده می شود. برای ثبت شرکت ها و شرکت خارجی طى وكالتنامه ای حدود اختیارات نماینده جدید را مشخص می کند و این وکالتنامه باید به تایید سفارت ایران در کشور مربوط رسیده باشد و ترجمه رسمی شود.

آیا می توان موضوع شرکت را در شعبه خارجی تغییر داد؟

خیر این امکان وجود ندارد.

آیا می توان شعبه خارجی را منحل نمود؟

در تمام شهرهای ایران می توان شعبه خارجی را ثبت کرد.