سوالات نمایندگی خارجی


نمایندگی خارجی یعنی چه؟

یعنی شرکت خارجی به یک شرکت یا فرد حقیقی ایرانی نمایندگی خود را  اعطا نموده است.

لزوم ثبت نمایندگی خارجی در ایران چیست؟

برای تسهیل واردات و قرار گرفتن در جریان اقتصاد آزاد

نحوه ثبت نمایندگی ایرانی در خارج از کشور به چه صورت است؟

کلیه مدارک ثبتی شرکت ایرانی و ترازنامه سال گذشته و متن نامه نمایندگی جهت حدود اختیارات به تایید سفارت آن کشور در ایران می رسد.

جهت ثبت نمایندگی خارجی چه مدارکی مورد نیاز است؟

ارائه مدارک ثبتی شرکت مادر، ارائه بیلان مثبت سال گذشته شرکت مادر، ارائه نامه نمایندگی به فرد حقیقی یا حقوقی در ایران، تمام مدارک نیازمند تایید سفارت ایران در کشور متبوع و ترجمه رسمی در ایران می باشد.

چه سازمانی نمایندگی خارجی را به ثبت می رساند؟

اداره ثبت شرکت ها

نمایندگی خارجی در ایران چه حدود اختیاراتی دارد؟

با توجه به محتوای نامه نمایندگی و تعیین حوزه اختیارات از سمت شرکت مادر

نمایندگی خارجی در ایران انحصاری است؟

در صورتی که اتاق بازرگانی و شرکت مادر اعضاء را تایید نمایند.