سوالات کد اقتصادی


کداقتصادی

عدد ۱۲ رقمی می باشد که توسط آن شرکت می تواند امور مالیاتی خود را انجام دهد و پرونده تشکیل دهند و فاکتور رسمی ارائه دهد تا بتواند ارزش افزوده بگیرد.

چرا باید کد اقتصادی دریافت کرد؟

پس از تاریخ  ثبت به مدت 2 ماه باید کد اقتصادی دریافت کرد. در صورت عدم وجود کد اقتصادی، مناقصه ها، نمایشگاه ها، فاکتور رسمی، ارزش افزوده و اظهارنامه تصویب نمی شود.

تعیین حوزه مالیاتی چیست؟

حوزه مالیاتی باید بلافاصله بعد از ثبت شرکت مشخص گردد به دلیل اینکه اگر تعیین نشود و شرکت تغییر آدرس زده باشد شماره ثبت شرکت در ماليات قفل می شود و باید مدیر عامل جهت ارائه توضيح عدم دریافت کد به اداره مالیات مراجعه کنند.

شرایط مورد نیاز جهت اخذ کد اقتصادی شخصی چیست؟

  • اجاره نامه رسمی
  • مدارک هویتی
  • در صورت نیاز(پروانه کسب)
  • کپی سند

شرایط مورد نیاز جهت اخذ کد اقتصادی شرکتی چیست؟

ملک حتما باید دارای ظاهری اداری باشد و اجاره نامه رسمی رهگیری دار داشته باشد. و برای بازدید از ملک هم حتما از طرف اداره مالیات نماینده ای خواهد آمد.

جهت اخذ کد اقتصادی چه مدارکی مورد نیاز است ؟

اجاره نامه رسمی اداری شرکتی،  کپی سند هویت مالک،  قبض یا تاییدیه،  مدارک ثبتی،  گواهی امضاء، دفترچه اشخاص حقوقی، در صورت نیاز بنچاق و پایان کار وکالتنامه

آیا می توان بدون کداقتصادی کارت بازرگانی دریافت کرد؟

کارت بازرگانی شرکتی نمی توان دریافت کرد به دليل TFN پرونده و کلاسه

آیا بدون کد اقتصادی می توان ثبت نام ارزش افزوده را انجام داد؟

خير باید کد باشد تا بتوان در سامانه tax تاییدیه گرفت و در نهایت ثبت نام ارزش افزوده انجام شود.

در صورتی که شرکتی ثبت شده باشد و کد اقتصادی را دریافت نکرده باشد چه اتفاقی می افتد؟

شرکت جریمه می شود و بعد از مدتی غیر فعال مالیاتی می شود و هیچ گونه تغییراتی نمی توان اعمال کرد.

نیم در هزار یعنی چه؟

بعد از اخذ کد اقتصادی طی ۲ ماه ابتدایی، نیم هزاره سرمایه شرکت به اداره پرداخت می شود.

مدت زمان پرداخت نیم در هزار چقدر است؟

اخذ کد مه است و پرداخت در زمان دریافت گواهی تسویه حساب یا امور مالیاتی قابل انجام است.

نحوه دریافت کد اقتصادی در مناطق آزاد چگونه است؟

مدارک ارزش افزوده مدارک: فاکتور رسمی خرید و فروش، اجاره نامه رسمی شرکت اداری، قبض در صورت داشتن کارت بازرگانی (برگه های سبز گمرکی) تشکیل پرونده مالیاتی، ابتدا کد اقتصادی جدید دریافت می شود، ثبت نام ، پرونده ارزش افزوده، راستی آزمایی، صدور کلاسه و واحد، بررسی بدهی مالیاتی، ارائه تمامی اظهارنامه های ارزش افزوده تسویه بدهی، درخواست صدور گواهی